Pracownik ogólno-budowlany

Firma DRABO Łukasz Drabowicz aktualnie poszukuje zdecydowanego na długoterminową współpracę i samodzielnego pracownika ogólno-budowlanego z doświadczeniem w zawodzie.

Oczekujemy

Proponujemy

Zakres obowiązków

Pomocnik ogólno-budowlany

Firma DRABO Łukasz Drabowicz aktualnie poszukuje zaangażowanego w pracę pomocnika ogólno-budowlanego z chęciami do zdobycia doświadczenia w zawodzie.

Oczekujemy

Proponujemy

Zakres obowiązków


  Poniżej 1 rokuMiędzy 2-4 lataPowyżej 5 lat

      


  CV jest mile widziane / Jeśli nie masz CV pomiń to pole
  [gap height="10px"]

   


  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; (tekst jednolity: Dz.U. z 2015r., poz. 2135). Zgoda obejmuje także przetwarzanie danych w przyszłości dla potrzeb kolejnych procesów rekrutacji podejmowanych przez DRABO Łukasz Drabowicz w przyszłości.

   

  Orzeczenia lekarskie

  Zgodnie z art. 229 § 4 Kodeksu Pracy firma DRABO nie może dopuścić do pracy pracownika bez aktualnego orzeczenia lekarskiego stwierdzającego brak przeciwwskazań do pracy na określonym stanowisku.

  Zakres i częstotliwość badań profilaktycznych precyzują wskazówki metodyczne stanowiące załącznik Nr 1 do rozporządzenia, które w szczególności określają dla danego czynnika szkodliwego lub uciążliwego rodzaj badań wstępnych i okresowych, oraz częstotliwość tych ostatnich (Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 30 maja 1996 r. w sprawie przeprowadzania badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie pracy (Dz.U. Nr 69, poz. 332, z późn. zm. oraz z 2001 r. Nr 37, poz. 451).

  Firma DRABO wydaje pracownikowi skierowanie, które zawiera (§ 4 rozporządzenia):

  • określenie rodzaju badania profilaktycznego,
  • stanowisko, na którym pracownik jest lub ma być zatrudniony, z możliwością podania kilku wariantów stanowisk,
  • informację o występowaniu na stanowisku lub stanowiskach pracy czynników szkodliwych dla zdrowia lub warunków uciążliwych oraz aktualne wyniki badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia, wykonanych na tych stanowiskach.
  Szkolenia BHP

  Zgodnie z art. 2373 Kodeksu Pracy firma DRABO nie może dopuścić pracownika do pracy, do której wykonywania nie posiada on wymaganych kwalifikacji lub potrzebnych umiejętności, a także dostatecznej znajomości przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy. Firma DRABO zobowiązuje się zapewnić przeszkolenie pracownika w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy przed dopuszczeniem go do pracy oraz prowadzenie okresowych szkoleń w tym zakresie zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 180, poz. 1860; z późn. zm.).